SELAMAT DATANG

SELAMAT DATANG

Rabu, 13 Juli 2011

Materi Ajar Fiqih XII/1 "Majlis Syuro"


Meteri Pembelajaran                :           
Majlis Syuro
Majlis syuro menurut bahasa adalah tempat musyawarah atau lembaga permusyawaratan. Pengertian lengkapnya yaitu badan atau lembaga tempat bermusyawarah para wakil rakyat dan orang-orang yang berilmu.
Tentang majlis syuro ini belum ditentukan oleh Rosulullah, akan tetapi oleh Allah dan Rosul-Nya sangat dianjurkan, Firman Allah :
وشاورهم فى الامر ۚ فإذا عزمتَ فتوكّل علي الله ۗ إنّ الله يحبُّ المتوكلين   {العمران ١٥٩}                                 
                                               

“Dan bermusywarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertwakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.” Al-Baqorah 159


Rosulullah saw bersabda:
من أراد أمراً فشاور فيهِ امرأً مسلماً وفَّقَهُ اللهُ لارشادِ أمورهِ                                                     
“Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses.”

Ada bebrapa hal pokok dalam musyawarah sesuai dengan anjuran al-Qur’an dan al-Hadits, antara lain:
a.       Urusan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
b.       Rakyat yang berkepentingan harus dimintakan pendapatnya langsung atau melalui wakil-wakilnya.
c.        Bermusyawarah harus bebas, adil, jujur tanpa ada paksaan pihak manapun.
Ahlul halli wal aqli adalah wakil-wakil rakyat yang menjadi anggota majlis syuro.
Syarat-syarat menjadi ahlul halli wal aqdi :
1.       Takwa kepada Allah SWT dan memelihara agama.
2.       Adil
3.       Jujur
4.       Ahli ilmu
5.       Mempunyai pendirian yang teguh, bijaksana sertai pandai mempertimbangkan kemaslahatan rakyat.
Hak dan kewajiban Majlis Syuro:
a.       Hak Majlis Syuro:
1.       Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
2.       Dalam kedudukannya sebagai anggota majlis, ia mendapat hak tertentu, anatara laian:
    1. Mendapat fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majlis.
    2. Mendapat pengamanan dari negara.
    3. Mendapatkan jasa penghidupan dari majlis.
b.       Kewajiban Majlis Syuro:
1.       Mengangkat dan memberhentikan kholifah (kepala negara).
2.       Membuat undang-undang dengan kholifah.
3.       Menetapkan anggaran belanja negara dengan memperhatikan rakyat.
4.       Mengawasi jalannya pemerintahan.
5.       Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan negara.
6.       Merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program yang akan dilaksanakan kholifah.
7.       Menghadiri sidang-sidang yang dilaksanakan majlis syuro.
 
Hikmah Majlis Syuro:
1.       Dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.
2.       Dapat memilih dang mengangkat pemimpin negara yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
3.       Menghindari perpecahan, permusuhan, dan pertentangan dalam masyarakat.
4.       Menghasilkan keputusan yang adil, lengkap, dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
5.       Dapat menyadarkan manusia akan keadaan dirinya yang lemah, mempunyai sifat ketergantungan kepada orang lain.
6.       Dapat melaksanakan perintah Allah dan Rosul-Nya mengenai musyawarah.

Tidak ada komentar: